JSPM’s – BLOSSOM PUBLIC SCHOOL
!CONGRATULATION!
LIST OF SUCESSFUL CANDIDATES
RESULT OF JEE-MAIN -2017

Sr.No. Name of the Student JEE main score All India Rank Category
1 YASH MANDHANA 290 554
2 ARPIT KUMAR 229 4096 708
3 VISHAL SANJAY SHUKLA 227 4288
4 ADVAIT PADAVAL 217 5671
5 NAVANI NIHARIKA JHA 187 11687
6 PURVESH RAJENDRA JAIN 165 18925
7 SAHIL GARG  145 28605
8 KUNAL PRAKASH KOSHTI 143 30035 7033
9 GAUTAM SUNIL NAHAR 139 32920
10 OMKAR PRAKASH BIRANJE 138 33585
11 ARSHPREET SINGH 105 66514
12 ESHITA KHARE 102 71293
13 VEDANT 98 77714
14 MOHIT 96 80634
15 SNEHAL N WAYKOLE 60 202423  62814
16 SURAJ SINGH 169  
17 PRATHAMESH 100  
18 SOHAIB 85  
19 KSHITIJ 67  OBC
Mrs.Jyotsna Mishra
Principal, BPS