Sr.No. Name of the Student Total Marks
(500)
Percentage CGPA Grade School Rank 
1 Abhishek Kumar 494 98.8% 10 1
2 Kunal Helambe 485 97.0% 10 2
3 Gaurav Gaikwad 479 95.8% 10 3
4 Nakul Nambiar 472 94.4% 10 4
5 Gurpreet Singh 470 94.0% 10 5
6 Omkar Jadhav 465 93.0% 10 6
7 Amravi Shah 460 92.0% 10 7
8 Omkar Pardikar 450 90.0% 9.8 8
9 Sneha Chavan 441 88.2% 9.4 9
10 Amit Babar 437 87.4% 9.6 10
11 Akash Kakde 427 85.4% 9.2 11
12 Abhishek Sunil 426 85.2% 9.4 12
13 Swapnil Jangam 426 85.2% 9.4 12
14 Tanvi Joshi 426 85.2% 9.2 12
15 Krishnakant Sawant 424 84.8% 9.2 13
16 Karamjyot Singh 422 84.4% 9.2 14
17 Ajinkya Sonawane 416 83.2% 9.2 15
18 Ajinkya Kshirsagar 412 82.4% 9 16
19 Rohan Tawale 411 82.2% 8.8 17
20 Mansi Meharwal 406 81.2% 8.2 18
21 Pratyusha Patil 398 79.6% 8.6 19
22 Saurabh Gosavi 396 79.2% 8.6 20
 
Total No. of Students Appeared -72
100% Result